مدیریت بحران قسمت سوم

مدیریت بحران 
قسمت سوم:
با توجه به اینکه بحران غیرقابل پیش بینی هست بایدتوجه کرد که شرایطی  بوجود می آورد که مشکلاتی را همراه خواهدداشت 
به همین خاطر اگر یک دستور العمل برای این شرایط تدوین شود بسیاره ثمره بخش خواهدبود
دستورالعملی که بنگاه اقتصادی رادر شرایط سخت راهنمایی کند
مهمترین دلیلی که مدیران درشرایط بحران نمی توانند درست مدیریت کنند اینست که از قبل دستور العملی تدوین شده و آماده ندارند. و چون سعی دارند.سریع بحران رابرطرف کنند نمی توانندتحلیل درستی ازموقعیت داشته باشند واگر تحلیل درست نباشد مدیریت صحیح نخواهد بود


انتخاب اول

ارسال ديدگاه

ديدگاه خود را در مورد اين مطلب بيان کنيد
عکس خوانده نمی شود