مدیریت بحران قسمت اول

مدیریت در دوران بحران 
قسمت اول :
 در درجه اول مشخص کرد هدف بنگاه اقتصادی چیست؟  ثبات و یا تجارت در شرایط بحران تجارت بشدت تحت الشعاع قرار گرفته است پس فکر و ایده و. تبلیغات وقتی جواب می دهد که ثبات اولیه وجود داشته باشد (منظور از ثبات فقط شرایط عادی هست نوسان قیمت ها شامل نمی شود )
برای داشتن ثبات باید تحلیل  درست و درک دقیقی از بحران داشته باشیم 
بنگاهی دراین شرایط موفق است که دیدگاه ساختن زیرساخت های مکانیزه را داشته باشد 
که درقسمت های بعدی در مورد ساختار مکانیزه اشاره خواهد شد 


انتخاب اول

ارسال ديدگاه

ديدگاه خود را در مورد اين مطلب بيان کنيد
عکس خوانده نمی شود